فرضیه اول: رضایت‌مندی از شاخص کالبدی از دید ساکنین مسکن مهر، متوسط به پایین است.  با توجه به جدول شماره (۹) و اینکه مقدار سطح معنی‌داری (sig) کوچکتر از ۰۵/۰ است می‌توان گفت که میانگین خدمات ارایه شده در شاخص کالبدی از نظر ساکینین با ارزش حد متوسط (۳) تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بنابر‌این فرضیه […]

فرضیه اول: رضایت‌مندی از شاخص کالبدی از دید ساکنین مسکن مهر، متوسط به پایین است.

 با توجه به جدول شماره (۹) و اینکه مقدار سطح معنی‌داری (sig) کوچکتر از ۰۵/۰ است می‌توان گفت که میانگین خدمات ارایه شده در شاخص کالبدی از نظر ساکینین با ارزش حد متوسط (۳) تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بنابر‌این فرضیه اصلی تأیید شده و می‌توان گفت مردم از کیفیت خدمات در بخش کالبدی ارایه شده رضایت ندارند.

فرضیه دوم: رضایت‌مندی از پیامدهای اجتماعی در بین اقوام مختلف به نسبت پایین است.

طبق جدول شماره (۹)، در بخش رضایت‌مندی از پیامدهای اجتماعی در بین سه گروه فارس، لر و سایر قومیت‌ها با توجه به اینکه مقدار سطح معنی‌داری (sig) کوچکتر از ۰۵/۰ است میزان رضایت‌مندی در سطح پایینی قرار داشته و فرضیه را تایید می‌کند ولی قوم عرب با توجه سطح معناداری (sig=0.235) از این وضعیت موجود رضایت دارند و فرضیه را رد می‌کند.

فرضیه سوم: میزان حس تعلق مکانی در بین قومیت‌های مختلف به یک نسبت نیست.

در ارزیابی شاخص هویت مکانی و میزان تعلق به مکان جدید، مطابق جدول شماره (۹)، در بین سه گروه فارس و لر و عرب ، با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری (sig) کوچکتر از ۰٫۰۵ است میزان رضایت‌مندی در سطح پایینی قرار دارد اما در سایر قومیت‌ها با توجه به سطح معناداری (sig=0,737) از این وضعیت موجود رضایت دارند.

۴-نتیجه گیری

باتوجه به وضعیت اجتماعی – فرهنگی و کالبدی جمعیت شهرنشینی استان خوزستان، اجرای مسکن مهر از جنبه‌های مختلف قابل ارزیابی می باشد. چنین به نظر می رسد که اجرای این طرح در صورتی که مطالعات کافی و علمی در زمینه مکانیابی، اثرات زیست محیطی و هدف گذاری جمعیتی مناسب انجام شود قطعاً به نتایج مثبت ختم خواهد شد. مسکن مهر در ارتباط با آثار اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی آن و نیز شاخص دسترسی به خدمات با شک و تردیدهایی مواجه می باشد که البته می توان با تحلیل سیستمی و بروز کردن برآورد آثار و نتایج طرح، نسبت به کاهش آثار منفی آن برنامه ریزی و اقدام کرد. تامین زیرساختها و تسهیلات موردنیاز، ایجاد زمینه‌های هویت بخشی به مردم و محلات و فرهنگ سازی در خصوص زندگی آپارتمان نشینی و مجتمع‌های بزرگ مسکونی در این زمینه می تواند راهگشا باشد .

در راستای افزایش رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر، ضروری به نظر می رسد که موارد زیر مورد توجه قرار گیرند:

–                 از آنجا که مسکن مهر جهت رفع نیاز مسکن گروه‌های کم درآمد مطرح شده است، ارائه خدمات اجتماعی (مثال: ایجاد واحدهای آموزشی)، خدمات تفریحی (مثال: ایجاد فضاهای سبز و زمین‌های بازی) و خدمات تجاری در فواصل مناسب و بهبود راه‌های دسترسی و ارائه خدمات حمل و نقل عمومی در سطح این محلات می تواند موجب کیفیت زندگی ساکنان را فراهم آورده، ضمن آن که از هزینه‌های زندگی اقشار هدف خواهد کاست.

–                 در خصوص شناخت و آسیب شناسی مسکن مهر، از سوی متولیان و برنامه ریزان مسکن، پژوهش‌هایی به صورت سامان یافته و در گونه‌های مختلف مسکن مهر صورت گیرد، تا به این وسیله کاستی‌های آن شناخته شده و اصلاح گردد.

–                 ارتقای اجتماعی محلات در جهت افزایش احساس تعلق به مکان، افزایش امنیت و شکل گیری گروه‌های اجتماعی نقش مهمی در ارتقای کیفیت این گونه محلات خواهد داشت.

 

منابع

آخوندی، عباس(۱۳۷۳)، مجموعهمقالاتسمینارسیاستهایتوسعهمسکندرایران، دانشگاهتهران

آلتمن، آیرون. (۱۳۸۲)، محیط و رفتار اجتماعی (خلوت فضای شخصی، قلمرو و ازدحام)، ترجمه علی نمازیان، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،

خراسانی­مظلوم،­محمد(۱۳۹۰)، بررسی میزان مشارکت اقتصادی اجتماعی در تعاون یهای مسکن مهر و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد در سال ۸۸-۸۹، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره ی پیاپی (۴۴ )، شماره ی چهارم صفحات ۱۵۲-۱۳۱٫

رفیعیان، مجتبی، مسعودی راد، ماندانا، رضایی، مریم، مسعودی راد، مونا(۱۳۹۳)، سنجش میزان رضایت‌مندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر مرود شناسی (مهرشهر زاهدان)، جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای، شماره ۱۲، صص ۱۵۰-۱۳۵؛

شکرگزار، اصغر (۱۳۸۵)، توسعه مسکن شهری در ایران، انتشارات حق شناس، رشت؛

 شکوئی، حسین(۱۳۵۵)، حاشیه نشینان شهری، خانه‌های ارزان، قیمت و سیاست مسکن، تبریز، انتشارات موسسه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی، شماره ۱۷، سلسله شهر شناسی شماره ۵؛

 شکویی، حسین. (۱۳۸۳)، دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، انتشارات سمت، تهران.

 شکویی، حسین. (۱۳۸۴)، فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیایی، چاپ دوم، انتشارات گیتاشناسی، تهران.

 فتحی بیرانوند، محمد(۱۳۸۷)، آسیب شناسی بافتهای فرسوده شهری(موانع ، کاستی‌ها، راهکارها)، اولین همایش بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، مشهد؛

لنگ، جان. (۱۳۸۳)، آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه علیرضا عینی فر، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

 محسنی، حسین(۱۳۹۱)، آسیب شناسی پروژه‌های مسکن مهر با تاکید بر فضاهای جمعی و عابر پیاده (مطالعه موردی مسکن مهر قزوین)، مشهد، اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار؛

 مطلبی، قاسم. (۱۳۸۰)، روانشناسی محیط دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری، مجله هنرهای زیبا، شماره ۱۰، صص ۵۲-۶۷٫

 معاونت برنامه ریزی و توسعه (۱۳۹۱)، آمارنامه شهر اهواز، انشارات روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز

 ملکی، سعید(۱۳۸۸)، بررسی وضعیت شاخصهای اجتماعی مسکن در مناطق روستایی شهرستان اهواز، فصلنامه مسکن و محیط روستا، صص ۴۹-۳۲؛

 ملکی، سعید(۱۳۹۰)،بررسی وضعیت شاخص­های کمی و کیفی اجتماعی مسکن در شهر اهواز، فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیا، سال یازدهم شماره ۳۶، صفحات ۱۳۰-۱۰۳؛

نوحه­گر، احمد، حسین زاده، محمد مهدی، اسماعیلی، رضا، افشار، راحله(۱۳۹۰)، فصلنامه علمی پژوهشی، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال سوم، شماره چهارم؛

Crap, F. Zawadski, R. (1976), Dimensions of urban environmental, quality environmental behavior, 2(8), pp239-264.

 Das, D. (2008), Urban Quality of Life: A case study of Guwahati, Social Incicators Research, 88.

Grigsby, w, Rosenbery, L, Urban Housing policy, 1975, Aps publications : NY.

Mendelson, R, R. Quinn, m, The politics of Housing in older urban Arcas, praeger publisher ,

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۵/۰۲/۰۴ - ۱۹:۴۲


logo-samandehi
eghtesad-honar-right
Untitled-1
baghilogo
panel1


تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به انجمن علمی آرمان شهر رضوی می باشد.
طراحی و توسعه: گروه وردپرس پارسی