ایراندوست، کیومرث و مظفر، صرافی، (۱۳۸۶)، یاس و امید در سکونتگا ههای غیررسمی، نمونه موردی شهر کرمانشاه. رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره۲۶،صص ۲۲۱-۲۰۱٫ ایراندوست، کیومرث، (۱۳۸۶)، مرور تجربه‌های کوتاه توانمندسازی سکونتگا ههای غیررسمی، نمونه شهر کرمانشاه. جغرافیا و توسعه. شماره ۲۰، صص ۷۸-۵۹٫ بل، سایمون (۱۳۸۲) منظر، الگو، ادراک، فرآیند، ترجمه بهنازامین زاده، انتشارات دانشگاه […]

ایراندوست، کیومرث و مظفر، صرافی، (۱۳۸۶)، یاس و امید در سکونتگا ههای غیررسمی، نمونه موردی شهر کرمانشاه. رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره۲۶،صص ۲۲۱-۲۰۱٫

ایراندوست، کیومرث، (۱۳۸۶)، مرور تجربه‌های کوتاه توانمندسازی سکونتگا ههای غیررسمی، نمونه شهر کرمانشاه. جغرافیا و توسعه. شماره ۲۰، صص ۷۸-۵۹٫

بل، سایمون (۱۳۸۲) منظر، الگو، ادراک، فرآیند، ترجمه بهنازامین زاده، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

بنتلی,ای این,الکک,آلن,مورین,پال,مک گلین,سو,اسمیت,گراهام,( ۱۳۸۲),محیط‌های پاسخده: کتاب راهنمای طراحان, ترجمه:مصطفی بهزادفر,انتشارات علم وصنعت,چاپ پنجم,تهران, ۱۸۰ص.

پاکزاد، جهانشاه، (۱۳۸۶)، مقالاتی در باب طراحی شهری، انتشارات شهیدی، تهران

پورموسوی، موسی، معصومی، سلمان, (۱۳۸۹), ساماندهی و توانمندسازی محله‌های آسیب پذیر با تاکید بر نقش مدیریت شهری،ماهنامه شهرداریها،سال یازدهم،شماره ۹۹٫

پیران، پرویز، (۱۳۸۱)، باز هم در باب اسکان غیررسمی: مطالعه موردی شیرآباد زاهدان، مجله هفت شهر، شماره نهم و دهم، سال سوم، صص ۵- ۱۲

دانشپور,سید عبدالهادی وچرخچیان ,مریم.( ۱۳۸۶).فضاهای عمومی وعوامل موثر برحیات جمعی,باغ نظر ,شماره ۷٫صص۱۹-۲۸٫

ذاکر حقیقی، کیانوش، (۱۳۸۹)، مجموعه استانداردهای طراحی شهری، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، تهران

زاهدانی,سید سعید زاهد(۱۳۶۹),حاشیه نشینی,انتشارات دانشگاه شیراز.

زیاری، کرامت الله، و سالاروندیان، فاطمه، و قنبری نسب، علی، و حبیبی، لیلا.( ۱۳۹۲). بررسی و تحلیل تطبیقی تفاوت‌های سکونتگاه‌های غیر رسمی شیراز (موارد مطالعه شهرک بهار، مهدی آباد، سهل آباد)، فصل نامه آمایش محیط، شماره۲۱٫٫

سرور، رحیم، جعفری، فرهاد،(۱۳۸۸), تحلیل روند شهرنشینی و آینده نگری رشد سکونتگاههای غیررسمی در منطقه کلانشهری تهران،سمینار جغرافیا،، شماره ۲۳٫

شاه­حسینی، پروانه (۱۳۸۴)، «سکونتگاه خودرو و امنیت اجتماعی (مورد شهر پاکدشت)» مجله جغرافیا و توسعه، شماره ۶، صص ۱۷۲-۱۵۷٫

شرکت عمران و بهسازی، ۱۳۸۳

صالحی نیا ,مجید. ومعماریان ,غلامحسین.( ۱۳۸۸).اجتماع پذیری فضای معماری,نشریه هنرهای زیبا _معماری وشهرسازی ,شماره۴۰ ,زمستان۱۳۸۸٫صص۵_۱۷٫

فرگاس,جوزف.( ۱۳۷۹).روانشناسی تعامل اجتماعی:رفتار میا ن فردی (ترجمه:مهرداد فیروز بخت وخشایار بیگی),تهران ,انتشارات مهد.

فیضی پور،محسن، اسدپور، علی،(۱۳۹۲) فرآیند بازآفرینی میادین شهر تهران با هدف ارتقای تعاملات اجتماعی شهروندان،شماره هفتم، تابستان، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری

قادرمرزی، حمید، جمشیدی، علیرضا، جمشیدی، معصومه، جمینی، داود،(۱۳۹۳), اولویت بندی چالش‌های اسکان غیر رسمی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مطالعه موردی:محمدجعفرآباد کرمانشاه، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری،شماره ششم،.صص ۴۳-۵۸٫

کمانرودی،موسی(۱۳۷۶)ساماندهی اسکان غیررسمی منطقه ی ۶ شهرداری،پایان نامه.

لطفی، صدیقی، منوچهری میاندوآب، آهار حسن، (۱۳۹۰)، سنجش میزان دسترسی به تسهیلات شهری با استفاده از منطق فازی، نمونه موردی: شهر تبریز، مجله مدیریت شهری، شماره ۳۰

لنارد ,سوزان کروهرست.( ۱۳۷۷).طراحی فضای شهری و زندگی اجتماعی(ترجمه:مجتبی پور رسول ),مجله معماری وشهرسازی,شماره ۴۴و۴۵,تهران.

لنگ،جان,(۱۳۸۳),آفرینش نظریه معماری،نقش علوم رفتاری در طراحی محیط،ترجمۀعلیرضاعینی فر،چاپ سوم، تهران,انتشارات دانشگاه تهران.

لینچ، کوین، (۱۳۷۶)، تئوری شکل خوب شهر، ترجمه دکتر سید حسین بحرینی، دانشگاه تهران، تهران

محمودی پاتی، فرزین و محمد پور عمران، محمد ,( ۱۳۸۷) ,سیاست‌های مدیریت زمین شهری، انتشارت شیدی، چاپ اول.

مشکینی، ابوالفضل وزیاری، کرامت الله وکلانتری، محسن وپرهیز، فریاد،(۱۳۹۲).((تحلیل فضایی ـکالبدی ناهنجاری‌های اجتماعی در مناطق اسکان غیر رسمی: مطالعه موردی منطقه اسکان غیر رسمی اسلام اباد در شهر زنجان))،پژوهش‌های جغرافیای انسانی،دوره ۴۵،شماره ۲،تابستان ۹۲،ص۱ـ۱۶

نقدی,اسد الله(۱۳۸۶).حاشیه نشینی واسکان غیررسمی (جهان چهارم),انتشارات فناوران ,همدان.

هادیزاده بزاز، مریم (۱۳۸۲)، «حاشیه نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان»، انتشارات شهرداری مشهد.

هدمن ریچارد ویازوسکی آندرو، (۱۳۸۷ )، مبانی طراحی شهری، دانشگاه علم و صنعت

Bahraini, H., Tabibian, M., (1998), An Assessment Model for the Quality of Urban

Behzadfar, M. (1386). City identity: A glance to Tehran identity. Tehran: Shahr Press Institute.

Environment, A Journal of Environmental Studies (in Persian), University of Tehran,

Evaluation, University of Groningen.

Gehl, J (1987). Life between Buildings: Using Public Space, New York: Van Nostrand Reinhold.

Ghasemi Esfahani, M. (1383). Where are we from?: Identity of residential textures. Tehran: Rozaneh Press.

Hall, E. T. (1982), the Hidden Dimension, New York: Anchor Books, Doubleday.

Lynch, K. (1381). Theory of city form (translated by Bahreini, S. H. ). Tehran: Tehran University Pres

Mann, normal. (1977).the effect of simules queues on queue- joining behavior. journal of personality and social psychology, no.3.

Maslow, A.H. (1943),”A theory of human motivation”, psychological review, 50(4):370-96, retrieved from:http://psychclassics.yorku.ka/maslow/motivation.htm.

No. 21- 22, pp. 41-56.

Osmond. (1957).function as the basis of psychiatric ward design, New York, Holt Rinehart and Winston.

Pakzad. J. (1375). Identity and convergence to the space. Sofeh, Vol. 6, No. 21-22.

Pakzad. J.. (1386). Articles on the concepts of architecture and urban design. Tehran: Shahidi Press.

Sennett, Richard. (1974).the fall of public man, New York, ww nrtoncompany.

Srivinas, H.(2004), Defining squatter settlements, http://www.gdrc.org/uem/ definesquatter.html.

UN-Habitat,2003

United Nation,2004

Van poll, R., (1997), The Perceived Quality of Urban Environment: a Multi-attribute

Whyte, William. (1984). social life of small urban space, conservation foundation

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۵/۰۳/۲۸ - ۲:۳۹


logo-samandehi
eghtesad-honar-right
Untitled-1
baghilogo
panel1


تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به انجمن علمی آرمان شهر رضوی می باشد.
طراحی و توسعه: گروه وردپرس پارسی