استروفسکی،واتسلاف (۱۳۷۸)”از نخستینسرچشمه‌هاتامنشورآتن”،ترجمهاعتضادی انتشاراتمرکزنشردانشگاهی، ص۱۱۲٫ الوانی، سیدمهدی و نقوی، میرعلی (۱۳۸۱)”سرمایه‌اجتماعی: مفاهیم و نظریه‌ها”، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره ۳۳ و ۳۴، ص۱۶٫ ازکیا، مصطفی، علی ایمانی(۱۳۷۷)” توسعه روستایی “، تهران، نشر نی،ص۷۶-۷۵٫ بیگلری، شادی(۱۳۸۹)” ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله‌ای” پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. بل، سایمون(۱۳۸۲)”منظر:الگو، ادراک و فرایند”، مترجم دکتربهناز امین […]

استروفسکی،واتسلاف (۱۳۷۸)”از نخستینسرچشمه‌هاتامنشورآتن”،ترجمهاعتضادی انتشاراتمرکزنشردانشگاهی، ص۱۱۲٫

الوانی، سیدمهدی و نقوی، میرعلی (۱۳۸۱)”سرمایه‌اجتماعی: مفاهیم و نظریه‌ها”، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره ۳۳ و ۳۴، ص۱۶٫

ازکیا، مصطفی، علی ایمانی(۱۳۷۷)” توسعه روستایی “، تهران، نشر نی،ص۷۶-۷۵٫

بیگلری، شادی(۱۳۸۹)” ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله‌ای” پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

بل، سایمون(۱۳۸۲)”منظر:الگو، ادراک و فرایند”، مترجم دکتربهناز امین زاده، انتشارات دانشگاه تهران، تهرانو،ص۳۴٫

پانتام،روبرت(۱۳۸۰) “دموکراسی و سنت‌های مدنی”، ترجمه محمدتقی دلفروز، انتشارات تهران، ص ۲۹۶، ۲۹۷ و ۲۹۸٫

جیکوبز، جین(۱۳۹۲)” مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی”،ترجمه حمیدرضا پارسی، آ. افلاطونی، ویرایش اول, چاپ سوم.

چپ من، دیوید( ۱۳۸۴ )”آفرینش محلات و مکان‌ها در محیط انسان ساخت”، ترجمه ش فریادی و م طیبیان، انتشارات دانشگاه تهران،ص ۱۹۰٫

حیدرآبادی،ابوالقاسم(۱۳۸۹) “اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر آن (مطالعه موردی جوانان ۲۰ تا ۲۹ ساله استان مازندران)”، مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان، پیش شماره -۱، ص۴۰٫

حسین‌آبادی، مصطفی، تقوایی، علی‌اکبر(۱۳۸۷)،” آموزش شهروندی و رویکرد محله محوری: نقش نهادها و ارکان محله‌ای در آموزش شهروندی “، مجله مسکن و محیط روستا، ص۹۳٫

خاکپور، براتعلی، مافی، عزت الله، باوان پوری، علیرضا (۱۳۸۸)” نقش سرمایه‌ی اجتماعی در توسعه‌ی پایدار محله‌ای (نمونه : کوی سجادیه مشهد)”، مجلّه جغرافیا و توسعه‌ی ناحیه ای، شماره‌ی دوازدهم.

خنده رو، مهدی(۱۳۸۷)” بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در سطح محله، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان، گروه علوم اجتماعی، ص۳٫

رضویان، محمد تقی(۱۳۸۱) “مدیریت عمران شهری”،تهران، انتشارات پیوند نو، ص۲۸٫

ربانی، رسول(۱۳۸۱)”جامعه شناسی شهری”، انتشارات دانشگاه اصفهان، ص۱۵۴٫

زاهدی اصل، محمد(۱۳۸۳)”بازتولید سرمایه اجتماعی در سطح محله”، چکیده مقالات همایش توسعهمحله‌ای،تهران،ص۲۷۸٫

سرمدزهره،بازرگان،ع،حجاری(۱۳۷۸)”روش‌هایتحقیقدرعلومرفتاری”، تهران،انتشاراتآگاه، ص۱۷۰٫

سالک، نیما(۱۳۸۶)” ارائه الگوی برنامه‌ریزی پایدار محله‌ای در فرآیند برنامه‌ریزی شهری”، رشته برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه تربیت مدرس.

شارع پور، محمود(۱۳۸۰)”سرمایه اجتماعی و نقش آن در حیات اجتماعی و اقتصادی” مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره۲۹، ص۱۱٫

شارع پور، محمود(۱۳۸۳)”تحکیم مناسبات انسانی برای جلب مشارکت مردم”، چکیده مقالات همایش توسعه محله‌ای، شهرداری تهران، ص۲۸۹٫

شریفیانی ثانی، مریم(۱۳۸۰)”سرمایه‌ی اجتماعی، مفاهیم و چار چوب نظری”، فصلنامه‌ی رفاه اجتماعی، سال اول، شماره ۲، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ص۵٫

عبدالهی، مجید، صرافی، مظفر، توکلی نیا، جمیله(۱۳۸۹)”بررسی نظری مفهوم محله و باز تعریف آن با تأکید بر شرایط محله‌های شهری ایران”، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره ۷۲، صص ۱۰۲ – ۸۳٫

غیاثوند، الهام(۱۳۸۸) “تاثیر سرمایه‌های اجتماعی بر کیفیت زندگی ساکنان محلات شهری”، سایت مرجع مدیریت شهری، فصلنامه مهندس مشاور، شماره ۴۵، ص۲۲٫

فیلد، جان (۱۳۸۵)”سرمایه اجتماعی”، ترجمه جلال متقی، موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، تهران، ص۱٫

کوهی فرد، الناز(۱۳۹۲)”بررسی نظری مفهوم محله و تاثیر هویت برشکل دهی آن در معماری”هشتمین سمپوزیوم پیشرفت در علم وتکنولوژی، مشهد، ص ۱٫

کریمی مشاور،نگین تاجی،صمد(۱۳۸۹)” شهر پایدار:سیاست‌هایی برای دستیابی به پایداری محله‌ای”، باغ نظر، شماره۲۴، ص۲۱٫

گیدنز، آنتونی(۱۳۷۸)” راه سوم، بازسازی سوسیال دموکراسی”، ترجمه منوچر صبوری، تهران، ص۸۹٫

موسوی، سیداحمد(۱۳۸۵)”برنامه‌ریزیتوسعهمحله‌ایباتأکیدبرسرمایهاجتماعی”، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

میرزائیان، کتایون(۱۳۸۹)”بررسی نقش اجرای طرح ناحیه محوری شهرداری تهران در توسعه پایدار محله‌ای (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۵ تهران)”، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ص۲۵-۲۰٫

معصومی، سلمان(۱۳۹۰) “توسعه محله‌ای در راستای پایداری کلانشهر تهران”، اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ، ص۱۱٫

نجفی،یدالله (۱۳۸۵)”اقتصاداسلامی”،فصلنامهتخصصیاقتصاداسلامی،شماره۲،ص۲۷٫

نیکومرام،‌هاشم، اصفهانی، مینا(۱۳۸۷)”سرمایه اجتماعی و بازتولید آن در قلمرو مدیریت اسلامی”، پژوهشنامه مدیریت و سرمایه اجتماعی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشنامه شماره ۲۹، ص۳۱٫

نوریان، فرشاد،عبدالهی، محمد مهدی(۱۳۸۸)”تبیین معیارها و شاخص‌های پایداری در محله‌های مسکونی”، مجله شهر نگار، شماره ۵۰، صص ۶۳ ـ ۴۹٫

هودسنی،‌هانیه(۱۳۸۳) “توسعه محله‌ای پایدار، مفاهیم نظری و خاستگاه تاریخی”، سمینار کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر، ص۱۵٫

Barton, Hugh, Grant, Marcus, Guise, Richard (2003); Shaping Neighborhoods : For Local Health and Global Sustainability, London and New York, spoon press,16.

Ian H. Thampson(2002) ,Ecolog ,community anddelight a trivalent approach to landscape ,Elsevier :81-93,

Kline, E (1997). sustainable community indicators in roseland, M.(Ed). Eco- city Dimensions: Healthy. Communities, Healthy Planet, New society Publishers,p4.

Milani, C.(2005). Social capital and local devlopment theories:lessons from the pintadas experience (Bahia,Brazil).

Rhonda Phillips and Robert H. Pittman(2009), AN INTRODUCTION TO COMMUNITY DEVELOPMENT, Simultaneously published in the USA and Canada, by Routledge,p22.

Sen, A. 1989. Food and Freedom. World Development. Vol17(6): 769-781.

Temkin, Kenneth , Rohe, M William(1998), “ Social Capital and Neighborhood Stability: An Empirical Investigation” Housing Policy Debate, Fannie Mae Foundation, Volume 9, Issue 1.

region8.tehran.ir/.

region6.tehran.ir/.

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۵/۰۳/۲۸ - ۲:۳۹


logo-samandehi
eghtesad-honar-right
Untitled-1
baghilogo
panel1


تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به انجمن علمی آرمان شهر رضوی می باشد.
طراحی و توسعه: گروه وردپرس پارسی