اردشیری، مهیار؛ حاجی‌پور، خلیل؛ حکیمی، سمیه، (۱۳۹۲)، بررسی نقش و جایگاه ساختار کالبدی محله‌های شهری بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال ۴، شماره ۱۳، صص ۳۵-۵۶ . اکبری، امین، ۱۳۸۳، نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت، بررسی سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی – اجتماعی، تهران دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران اکبری، غضنفر، […]

اردشیری، مهیار؛ حاجی‌پور، خلیل؛ حکیمی، سمیه، (۱۳۹۲)، بررسی نقش و جایگاه ساختار کالبدی محله‌های شهری بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال ۴، شماره ۱۳، صص ۳۵-۵۶ .

اکبری، امین، ۱۳۸۳، نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت، بررسی سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی – اجتماعی، تهران دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

اکبری، غضنفر، (۱۳۸۹)، سرمایه اجتماعی و حکمروایی شهری فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۳۶: ۱۵۲-۱۳۶

اونق،ناز محمد، غفاری، غلامرضا، (۱۳۸۴)، بررسی بین رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، ۱۹۹-۱۵۹

بهزاد، داود (۱۳۸۴)، سرمایه اجتماعی بستری برای ارتقای سلامت روان، فصلنامه علمی رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره۶، صص، ۵۴-۴۳٫

پاتنام، رابرت، (۱۳۸۰)، دموکراسی و سنت‌های مدنی، ترجمه محمد تقی دل فروز، انتشارات وزارت کشور، تهران، صص ۴۳۲-۱٫

ربانی خوراسگانی، علی صدیق اورعی، غلامرضا، خنده­ور، مهدی، (۱۳۸۹)، بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل­گیری آن در سطح محله، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد پاییز و زمستان ۱۳۸۸، صص۱۴۹-۱۱۹

زاهدی اصل، محمد، (۱۳۸۳)، بازتولید سرمایه اجتماعی در سطح محله، چکیده مقالات همایش توسعه محله­ای، تهران شهرداری تهران.

زنگنه، یعقوب؛ حسین‌آبادی، سعید؛ روشندل، تکتم؛ نبی‌پور، رضا، (۱۳۹۳)، تأثیر تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی بر بهسازی مشارکتی محلات قدیم، نمونه موردی محله سرده سبزوار، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال ۵، شماره ۱۹، ص ۱۱۱-۱۲۸٫

زیاری،کرامت‌اله؛ طاوسیان، علی؛ سلمانی، محمدعلی؛ رضایی، حجت، (۱۳۹۳)، برآورد و سطح‌بندی توسعه محله‌ای با تأکید بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: محلات شهر ابرکوه)، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال ۵، شماره ۱۸، صص ۵۹-۷۶٫

شجاعی باغینی، مهدی، ( ۱۳۸۷) مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی، پژوهشکده ی فرهنگی و اجتماعی،تهران.

شیرخانی، محمد علی و واسعی زاده، نسیم سادات، (۱۳۹۰)، سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی بررسی مقایسه­ای ایران و کره جنوبی، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال ۴۱، شماره ۲، صص، ۲۳۲- ۲۱۳٫

غلامپور، محمد رضا، (۱۳۸۸)، سرمایه اجتماعی، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، شماره ۱۱۴- ۱۱۳، تهران، صص، ۹۷-۹۴٫

فوکویاما، فرانسیس(۱۹۹۹)، پایان نظم، بررسی سرمایه اجنماعی و حفظ آن، ترجمه غلام عباس توسلی، جهان امروز، چاپ اول، تهران، ۱۴۰-۱٫

فیتز پتریک، تونی، (۱۳۸۱)، نظریه رفاه، ترجمه هرمز همایون­پور، نشر گام نو، تهران.

فیروزآبادی، سید احمد، ایمانی جاجرمی، حسین، (۱۳۸۵)، سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، اجتماعی در کلان شهر تهران؛ فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم شماره ۲۲۳، ۲۱۲-۱۸۸٫

فیلد، جان، (۱۳۸۵)، سرمایه اجتماعی، ترجمه‌ی جلال متقی، تهران، مؤسسه‌ی عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

کلمن، جیمز ساموئل، (۱۳۷۷)، بنیادهای نظریه­های اجتماعی ترجمه: منوچهر صبوری، تهران، نشر نی ص ۴۹۱

گزارش تحقیقی کمسیون بهره­وری استرالیا، (۱۳۸۷)، سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر سیاست­گذاری عمومی، ترجمه مرتضی نصیری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و فناوری تحقیقات، تهران، ۱۸-۱۰  

موسی خانی، غلامرضا، ( ١٣٧٨)، تجزیه و تحلیل رفاه اجتماعی در ایران و اثرپذیری آن از نابرابری درآمدی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه شیراز.

نصرت آبادی، مهدی، ۱۳۸۶، اندازه­گیری شاخص­های فقر و نابرابری درآمدی در استان کرمان و مقایسه آن­ها با شاخص­های ملی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم بهزیستی و توان­بخشی تهران، ص ۴۱

Bullen, p onyx, J (1999), Social capital: Family support services and neighbourhood and community center in New South Wales: 21, 97.

Glaeser, E D. Laibson, and B. Sacerdot (2000), The Economic Approach to Social Capital, NBER Working Paper No. 7728(Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research).

Hiller, H. H. and Tara M. Franz (2004): ” New ties, old ties and lost ties: The use of the internet in diaspora”., New Media Society, Vol. 6, No. 6, pp. 731-752.

Key, A, (2005), Societal, The social Economy and community development, Oxford university press and community. Development Journal. Advance Access Publication

Kilby.Patrik. (2002), Social Capital and City Society. National Center For development Studies.

Leyon, Fergus(2002) “Trust, Network and Normʾs: The Creation of Social Capital in Agricultural Economies in chana”, World Development, Vol 28. No 4, Pp 663-689

Newton, K. (2004). Social trust: individual and cross-national approaches, Portugese Journal of Social Sciences, Vol 3, No. 1.1-15.

Paxton, Pamela, 2002. “Social Capital and Democracy: an Interdependent Relationship”. American sociological review, Vol.67 (April:254-277)

Woolcock, Michael (1998) Social capital and Economic development, Journal. Theory and societ development,

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۵/۰۳/۲۸ - ۲:۳۹


logo-samandehi
eghtesad-honar-right
Untitled-1
baghilogo
panel1


تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به انجمن علمی آرمان شهر رضوی می باشد.
طراحی و توسعه: گروه وردپرس پارسی