آشنایی، تکتم، مصطفی زاده، مصطفی، (۱۳۹۲)، «بهره مندی از فضای گمشده شهری شهری در بافت تاریخی شهر یزد با بکارگیری مفهوم اوقات فراغت»، مقاله‌های اولین همایش معماری و فضاهای شهری پایدار. پیران، پرویز، (۱۳۷۶)، «مبانی مفهومی و نظری مشارکت»، مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران. حبیبی، سید محسن، (۱۳۷۸)، «مسیرهای پیاده گردشگری»، هنرهای […]

آشنایی، تکتم، مصطفی زاده، مصطفی، (۱۳۹۲)، «بهره مندی از فضای گمشده شهری شهری در بافت تاریخی شهر یزد با بکارگیری مفهوم اوقات فراغت»، مقاله‌های اولین همایش معماری و فضاهای شهری پایدار.

پیران، پرویز، (۱۳۷۶)، «مبانی مفهومی و نظری مشارکت»، مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.

حبیبی، سید محسن، (۱۳۷۸)، «مسیرهای پیاده گردشگری»، هنرهای زیبا، شماره نهم، صص۴۳-۵۱٫

حسین زاده، سیدرضا و دیگران، (۱۳۹۰)، «ارزیابی پایداری زیست محیطی در نواحی شهری با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره تخصیص خطی (مطالعه موردی: شهر بندر ترکمن)»، فصلنامه چشم انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، سال ششم، شماره ۱۶، صص۳۱-۵۱٫

دهقان منشادی، مهدی، (۱۳۸۵)، «توسعه پایدار در سایه روشن‌های شهر»، انتشارات مفاخر، چاپ اول، صص ۱۸۴-۱۸۵٫

دیکنز، پیتر، (۱۳۷۷)، «جامعه شناسی شهری»، ترجمه حسین بهروان، انتشارات آستان قدس رضوی، ص۷۱٫

رهنما، محمدرحیم، محمد محسن رضوی، (۱۳۹۱)، «بررسی تأثیر تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت در محلات شهر مشهد»، مجله هنرهای زیبا، دوره ۱۷، شماره ۲، صص ۲۹-۳۶٫

زیاری، کرامت اله، (۱۳۸۰)، «توسعه ی پایدار و مسئولیت برنامه رریزان شهری در قرن قرن بیست و یکم»، مجله ی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره۱۶۰، صص۳۷۱-۳۸۵٫

سرایی، محمدحسین، و همکاران، «ارزیابی پایداری اجتماعی محلات شهر جهرم»، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، سال پنجم، شماره ۱۵، بهار ۱۳۹۲، صص ۱۳۱-۱۴۶٫

سلماسی، سحر، کریمی فرد، لیلا، «تبیین معیارهای طراحی فضاهای فرهنگی با رویکرد پایداری اجتماعی و پویایی فضایی؛ مورد پژوهی: فرهنگسراهای شهر تهران»، مجله مدیریت شهری، شماره ۳۹، تابستان ۱۳۹۴، صص ۲۳۵-۲۶۲٫

سلطانی، لیلا، علی زنگی آبادی و مهین نسترن، (۱۳۹۰)، «برنامه ریزی شهری در جهت ارتقای هویت ایرانی-اسلامی زنان با تاکید بر نقش محله‌های شهری»، فصلنامه شهر ایرانی-اسلامی، شماره چهارم، صص ۲۹-۳۶٫

کاکرین، آلن، (۱۳۸۷)، «سیاست‌های شهری: رویکردی انتقادی»، ترجمه عارف اقوامی مقدم، انتشارات آذرخش، تهران، ص ۲۲۴٫

موسایی، میثم، وملیحه شیانی، (۱۳۸۹)، «مشارکت در امور شهری الزامات آن در شهر تهران»، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره ۳۸، ص ۲۴۷٫

معماریان، علیرضا، نیازکار، نوید، (۱۳۹۲)، «فضای گمشده معماری در بستر فضای گمشده شهری»، فصلنامه ایران شهرساز، سال دوم، شماره پنجم، صص ۴۸- ۵۷٫

Biart, M. (2002), ‘Social sustainability as part of the social agenda of the European community’, in Ritt, T. (Ed.): Soziale Nachhaltigkeit: Von der Umweltpolitik zur Nachhaltigkeit?, Arbeiterkammer Wien, Informationen zur Umweltpolitik 149, Wien, pp.5–۱۰٫

Colantonio, Andrea, (2008) social sustainability: linkage Research to policy and practice, Oxford Institute for sustainable Development (OISD), Oxford Brookes University, p: 3-4

Colantonio, A Dixon, T (2009), Measuring Socially Sustainable Urban Regeneration in Europe, Oxford Institute for Sustainable Development (OISD) School of the Built Environment

Oxford Brookes University.

Newman, Oscar (1996)Creating Defensible Space, U.S. Department of Housing and Urban Development

Schubler, Peter (1996) Participation and Partnership in urban management and Infrastructure. Washington D. C: Programme by world Bank.

Sachs, I. (1999), Social sustainability and whole development: exploring the dimensions of sustainable development. In: B. Egon and J. Thomas, Editors, Sustainability and the social sciences: a cross-disciplinary approach to integrating environmental considerations into theoretical reorientation, Zed Books, London USA.

Trancik, R., (1986), “Finding Lost Space: Theory of Urban Design”, New York: Van Nostrand Reinhold.    

www.region5.tehran.ir/ سایت شهرداری منطقه ۵ تهران بزرگ

www.region22.tehran.ir/

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۵/۰۳/۲۸ - ۸:۴۶


logo-samandehi
eghtesad-honar-right
Untitled-1
baghilogo
panel1


تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به انجمن علمی آرمان شهر رضوی می باشد.
طراحی و توسعه: گروه وردپرس پارسی